Jak zavést systém managementu kvality

Zavést v organizaci systém managementu kvality není věc, kterou budete mít za týden hotovou.

Jak na to a s čím je potřeba počítat, zda do toho jít sami či s externími poradci se dozvíte v tomto článku.

Manager-q


Princip příčiny a následku (Principle of Causality)

Již malé dítě ví, že příčina vyvolá následek. Když budu hodný, dostanu bonbón smile

Chováme se ale podle toho i při řízení firmy?

Podívejte se na článek, který se zabývá principem kauzality - ke stažení zde


Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný

Všichni jsme již někdy slyšeli o Paretově pravidle (například v článku Paretův diagram). Ale umíme ho používat v praktickém životě, při řízení společnosti?

Přečtěte si článek na toto téma - ke stáhnutí zde

Pareto-princip


Co je to Poka - Yoke?

Zní to jako zaříkávadlo, ale je to účinná metoda pro ty, kdo považují za nutné řešit výskyt vad výrobků v procesech.

Je většina vad vašich výrobků způsobena pracovníky, jejich nedbalostí, zapomenutím apod.? Uvítali byste možnost 100% ní kontroly vybraných parametrů výrobků bez vlivu pracovníků na výsledky této kontroly?

Využijte ve svých procesech osvědčenou metodu POKA - YOKE!

Poka - yoke (předcházením vadám) je založena na principech:

 • Prvotní příčinou vad jsou chyby aktivního činitele procesu - pracovníka nebo stroje.
 • Pokud odstraníme možnost vzniku chyby, vyloučíme možnost vzniku vady.
 • Pro prevenci chyb využíváme jednoduché technické prostředky.
 • Metodu zavádíme prostřednictvím multidisciplinárních týmů.

Výsledek zavedení metody Poka-yoke :

 • Postupné a výrazné omezení výskytu vad výrobků.
 • Uvolnění stresu a psychického vypětí při práci.
 • Získání nástroje na trvalé zlepšování procesů.

Poka-yoke    Poka-yoke1-jpg    Poka-yoke3-jpg  


5 S

5S – program dokonalého úklidu

Základem kvality je obyčejný úklid. Z toho vychází také program dokonalého úklidu – 5S. Jedná se o zkratku z pěti japonských slov:

SEIRI – pořádek na pracovišti

SEITON – vytřiďování, uspořádání

SEISO – čistota, udržování pořádku

SEIKETSU - standardizace

SHITSUKE - disciplína

Více najdete zde

5s


Six Sigma

Six Sigma je komplexní metoda řízení a podobně jako Lean je označována spíše jako filosofie, kterou musí organizace (podnik) přijmout. Je zaměřená na neustálé průběžné zlepšování (inovace) organizace pomocí porozumění potřeb zákazníků, pomocí analýzy procesů a standardizace metod měření. Jedná se o komplexní, pružný systém řízení, který je založen na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání informací a dat k řízení a rozhodování.

Více najdete zde

Six-sigma


Test MBTI

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je pojem označující jeden z modelů osobnosti. Vytvořily ho americká psycholožka Isabel Briggs Myers a její matka Katharine Cook Briggs. Název vznikl jako akronym z prvních písmen.

Celkem má model šestnáct možností - šestnáct osobnostních typů - každý z nich je navíc specificky pojmenován rolí vzorového reprezentanta.

V personalistice a řízení lidských zdrojů se tato typologie využívá při vytváření a hlavně při obsazování pracovních míst. V různých profesích, povoláních, při různých pracovních úkolech a činnostech se různou měrou uplatňují různé složky osobnosti. Každý typ člověka je vhodný pro různou práci.

Test MBTI bývá součástí psychotestů uchazečů a pomoci tak zařadit uchazeče se správným typem osobnosti na vhodné pracovní místo, povolání či profesi.

Více si o testu MBTI přečtěte zde a(nebo) si zjistěte svůj typ osobnosti v MBTI testu.

 Mbti


Kdo je a co dělá manažer kvality?

Manažer kvality (Quality Manager nebo Quality Assurance Manager), někdy též manažer jakosti  je člověk odpovědný za řízení a koordinaci kvality napříč celou organizací. Jeho odpovědností je zejména vytvoření politiky jakosti a dosažení stanovených  cílů kvality (jakosti). Manažer kvality musí zajistit, aby výrobky nebo služby, které organizace poskytuje, byly v souladu s vnitřními i vnějšími požadavky (požadavky zákazníků a soulad se standardy, normami a právními požadavky). Je odpovědný za kvalitu ve všech jejích  fázích - definuje politiku jakosti (strategii kvality), měří kvalitu, analyzuje, zpracovává plány  kvality, řídí a monitoruje dosažení cílů kvality, podporuje požadavky zákazníků uvnitř organizace, je odpovědný za navrhování možností zlepšování systému řízení kvality.

Manager-q

Odpovědnost a působení manažera kvality jde napříč organizační strukturou - z hlediska kvality tak může řídit jak liniové, tak projektové manažery a zaměřuje se na správné fungování celé organizace, tedy všech jejích procesů a činností. Organizace může mít zavedenu i roli manažera kvality služeb či manažera kvality výrobku - role těchto manažerů jsou pak soustředěny více na kvalitu služeb a výrobků s důrazem na kvalitu vnímanou zákazníkem.

Manažer kvality koordinuje a vyjednává s ostatními manažery na všech stupních řízení v organizaci.

Pozice manažera kvality a jeho odpovědnosti jsou definovány ve standardech a normách kvality, nejčastěji v ISO 9001. Manažer kvality nebývá manažerem v pravém slova smyslu s vlastní organizační jednotkou, zpravidla je to zaměstnanec organizace, který má stanovenou odpovídající pravomoc a odpovědnost za zavedení systému řízení kvality a jeho udržování. Odborné kompetence manažera kvality jsou soustředěny na znalost komplexních přístupů a metod kvality, jako jsou SixSigma, TQM či přístupy Lean.

Uznávané systémy certifikací manažerů kvality (certifikace osob) vycházejí z příslušných certifikačních autorit. Nejznámější a světově nejrozšířenější a mezinárodně platné certifikace manažerů kvality jsou:

 • Evropský certifikát Manažera kvality dle EOQ: QM (Quality Manager), QSM (Quality Systems Manager)
 • Americký certifikát Manažera kvality dle ASQ: CMQ/OE (Manager of Quality/Organizational Excellence)

Kromě manažera kvality existuje také auditor kvality.

Zdroj: managentmania.com


 

Strategie

Strategie je jedním z výstupů strategického řízení. V praxi se jedná zpravidla o formalizovaný dokument, který obsahuje popis prvních dvou fází strategického cyklu, tedy popis mise organizace, její vize a strategických cílů a harmonogramu jejich realizace.

Více zde

Sachy1


Vize a mise

„K dosažení skutečného úspěchu musíte být vizionářem – musíte mít velmi novátorské pojetí světa a jasnou představu o směru, kterým se ubíráte. Pokud máte tohle, projde vám i něco, co by představovalo podnikatelský ekvivalent vraždy.“

Henry Mintzberg

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a mise (poslání).

Poslání (prohlášení o poslání) říká jednoduše, proč organizace existuje a co dělá.

Vize shrnuje to, čím chce společnost být.

Více o tom, co je to vize a mise (poslání) a jejich tvorbě najdete zde

Vize


Cíl organizace

anglicky Objective, je popis žádoucího cílového stavu, kterého chce jednotlivec, tým, organizační útvar či celá organizace dosáhnout v určité oblasti svého podnikání či jiných aktivit. Cíle jsou obecně základem řízení - jsou používány v plánování, zejména ve strategickém řízení, ale také v řízení provozu. Moderně a systematicky pojaté cíle nastavené v organizacích vycházejí z principů vzájemné vyváženost (viz např. Balanced Scorecard).

Více zde

Cil


Efektivnost

Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.

Z hlediska řízení podniku či organizace se jedná poměr množství či kvalitu výsledných produktů a množství zdrojů vložených do produkčního procesu. Jedná se tedy o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů.

Pozor, často dochází ke špatnému překladu či záměně s podobným pojmem Effectiveness (Účelnost)

K čemu je nám efektivnost v praxi?

No abychom věděli, jestli systém (organizace, stroj, přístroj, atd.) nespotřebovává více, než je třeba. Pokud se hovoří v manažerské praxi o zvyšování efektivnosti, pak se jedná zpravidla o minimalizaci nákladů anebo maximalizaci užitku, respektive balancování přiměřenosti nákladů (ceny) a celkového užitku. Snaha o zvyšování efektivnosti patří k základním úkolům každého manažera. V praxi se používá zejména sousloví ekonomická efektivnost, efektivita práce, efektivita veřejné správy a podobně. Dosažení vysoké efektivnosti (efektivity) je klíčem úspěchu podniku v konkurenčním prostředí.

Ve světě managementu je populární citát P. F. Druckera:  “Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things” který lze přeložit jako “Účelnost je o dělání správných věcí a efektivnost je dělání věcí správně”.

Efektivnost


Jak postavit váš podnikový risk management?

V aktuálním znění norem EN ISO 9001:2015 pro systémy managementu kvality můžeme spatřit výraznou změnu spočívající v orientaci na řízení rizik. Z doplňkového aspektu systémů podnikového řízení, který již dlouho znají např. podniky automobilového průmyslu z ISO/TS 16949, se v novém znění norem EN ISO 9001:2015 stává stěžejní aspekt řízení požadovaný nyní po každém podniku.

Pro řadu firem je to ale oblast nedostatečně zmapovaná a zatím hledají tu svou správnou podobu a účelnost jednotlivých částí řízení rizik. Řízení rizik je oblast poměrně rozsáhlá, takže jejich úkol není úplně triviální.

Více zde

Risk-management


Proč revize ISO 9001?

Že máme revizi normy ISO 9001, to nám nikomu  neuniklo, ale víte proč vlastně byla?

Pokud pomineme významnou skutečnost, že požadavkem mezinárodní organizace ISO je, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány, hlavním důvodem revize nejznámější normy pro management kvality byly změny v podnikatelském a společenském prostředí a také změna vnímání přínosu této normy.

Více se dočtete zde.

Migracion-iso-900120151


Co je to ISO?

Se zkratkou ISO se setkáváme na každém kroku. Víte ale, co to vlastně je?

V současnosti existuje více než 18000 norem ISO. Vyznáte se v nich?

Více najdete zde.

Iso


Vzdělávání, vzdělání a kvalifikace

Slovo vzdělání má základ v latinském educare, které znamená „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“

Vzdělání bylo, je a bude jednou z klíčových věcí pro náš životní úspěch.

Více o učení, vzdělávání, vzdělání, kvalifikaci, gramotnosti zde

Kniha


7 jednoduchých nástrojů managementu kvality

Sedm základních nástrojů na zvyšování kvality (Seven Basic Tools of Quality), je pevně stanovený soubor především grafických technik napomáhajících řešení problémů s kvalitou. Mezi sedm základních nástrojů na zvyšování kvality patří

 • vývojový diagram
 • diagram příčin a následků,
 • formulář pro sběr údajů,
 • Paretův diagram,
 • histogram,
 • bodový diagram,
 • regulační diagram.

Největšího využití nalezne těchto 7 nástrojů především v linkové výrobě, kde lze snadno sledovat zmetkovitost, případně chybovost jednotlivých strojů či zaměstnanců, ale i mimo tuto oblast. Jejich užití bývá ve firmách preferováno před složitějšími statistickými metodami pro svou jednoduchost.

Postupně zde představíme jednotlivé nástroje.

7-nastroju-kvality


Základní nástroje managementu kvality a DMAIC

Základní nástroje managementu kvality mají své místo i v cyklu zlepšování procesů – DMAIC (D – definování, M – měření, A – analýza, I – zlepšování, C – řízení).

Jejich zařazení do jednotlivých fází cyklu DMAIC najdete zde


Regulační diagram

Regulační diagramy mohou být použity například ke kontrole stability procesu, tedy mohou zjistit, zda proces funguje jako stabilní systém s náhodnými vlivy působícími v malém rozsahu, případně zda dochází ke zlepšení či zhoršení tohoto stavu. Dále pak mohou být použity ke sledování trendů, iterací a cyklů chování systému a tak určovat predikovatelnost systému a předpovídat, zda systém vyhoví stanoveným požadavkům. Také se používají k identifikaci a případné eliminaci nepříznivých vlivů, k poskytnutí zpětné vazby pro nastavení procesu a při posuzování výkonnosti systému měření.

Více zde

Regulacni-diagram


Bodový diagram

Bodový diagram je vhodné použít, když je třeba spárovat numerická data, kde případně závislá proměnná má více hodnot pro každou jednu hodnotu nezávislé proměnné. Bodový diagram může snadno odpovědět na otázku, zda tyto dvě proměnné souvisí či nikoliv. Lze tak například určit, zda jsou příčina a následek z Išikawova diagramu příbuzné, či nikoliv.

Více zde

Bodovy-diagram_1


Histogram

Díky přehlednosti a jednoduchému sestavení patří histogramy k nejznámějším a v praxi nejvyužívanějším statisticmým nástrojům.

Histogram je sloupcová graf se sloupci o stejné šířce, kde šířka sloupce odpovídá šířce intervalu h a výška  vyjadřuje četnosti hodnot měřené veličiny.

Více zde

Iw_histogram


Paretův diagram

Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto v 19. století zjistil, že 80% bohatství vlastní 20% obyvatel. Tento princip bývá označen jako Paretův princip – 80 -90% problémů s kvalitou je způsobeno 5 – 20% příčin. Tyto příčiny nazýváme jako „životně důležité“.

Více zde

Pareto


Formulář pro sběr údajů

Sjednocujícím prvkem systému řízení kvality je informační systém o kvalitě. Jeho podstatnou část tvoří dokumentace prvotních údajů - kontrolní tabulky.

Kontrolní tabulky slouží k ručnímu sběru a záznamu prvotních dat o procesu spolehlivým, organizovaným způsobem.

Na správnosti sběru a záznamu prvotních dat o kvalitativních ukazatelích, vadách, příčinách od očekávané variability procesu závisí úspěšnost ostatních metod řízení kvality.

Více zde

Kontrolni-tabulka


Diagram příčin a následků

je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje příčiny daného následku. Umožňuje najít skutečné příčiny následku a zvolit nejefektivnější řešení problému.

Tento diagram je jednoduchým nástrojem shromažďování informací o procesech, výsledcích a výkonnosti procesu za účelem jejich zdokonalování.

Tento diagram poprvé použil v roce 1943 japonský odborník Kaoru Ishikawa. Někdy se mu také pro jeho tvar říká Diagram rybí kosti.

 Isikawuw-diagramVíce zde


Vývojový diagram

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých kroků algoritmu pomocí symbolů, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují jednotlivé procesy, šipky tok řízení.

Jeho zpracování je důležitým východiskem zlepšování procesů a tedy i kvality.

Více zde


KPI (Key Performance Indicators)

KPI, tedy klíčové ukazatele výkonnosti Vám napoví, jak efektivně si při svých činnostech vedete. Pod tímto pojmem se totiž skrývají metriky, indikátory a ukazatele vyjadřující kvalitu i efektivnost jednotlivých procesů.

KPI je nejdůležitějším indikátorem, který potřebujete znát. Správně si definovat své KPI je proces, který ze začátku zabere nějaký čas. Vyplácet se Vám začne však prakticky okamžitě, kdy v měřených údajích dojde k nějaké změně. Velmi rychle získáte přehled o tom, která z metrik nesplňuje vytyčené cíle a dá vám čas přemýšlet, proč tomu tak je.

Pravidelným sledováním KPI si snadno ověříte, že vše funguje tak jak má.

Více zde

Kpi


Strategické řízení

je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Zásadní pro strategické řízení je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení.

„Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně.“

Kenichi Ohmae

Více zde

Sachy


Kreativita

je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního, popř. tvůrčím řešením problémů.

"Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět."

Paul Allaire

Více zde

Creativity-boost


 

Muda

je PLÝTVÁNÍ a označuje všechny druhy plýtvání a ztrát, které způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti organizace. Za plýtvání či ztráty se považuje vše, co nepřidává hodnotu.

Muda v pojetí Lean production, tedy zaměřená především na podniky výrobního sektoru, rozlišuje 7 druhů plýtvání.

 • Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků je plýtvání
 • Inventory (Inventory) – zbytečné skladování je plýtvání
 • Motion (Motion) – zbytečný pohyb pracovníků je plýtvání
 • Waiting (Čekání) – zbytečné prostoje a čekání je plýtvání
 • Over-production (Nadvýroba) - výroba nad rámec požadavků zákazníků je plýtvání
 • Over-processing (Nadbytečné zpracování) - zbytečná kvalita nebo zpracování, které již nepožaduje zákazník je plýtvání
 • Defects (Vady) - výroba defektních výrobků je plýtvání

Vice zde

Muda


Kaizen

je přístup k neustálému zlepšování procesů. Pochází z Japonska. KAI - změna, ZEN - dobrý. Znamená změnu k lepšímu. Otcem KAIZENu je Masaaki Imai.

Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov „kai“ - změna a „zen“ - dobrý, lepší, což sumárně znamená změna k lepšímu.

Kaizen je systém kontinu­álního zlepšování v osobním, sociálním, ale i pracovním životě zahrnující jak dělníky, tak i manažery. Kaizen je způsob života, životní filozofie, která se nedá mechanicky přenést do jiného prostředí.

Více zde

Kaizen


 

TQM

Total Quality Management je uznáván jako filozofie moderního managementu, jako koncepce pro rozvoj systémů managementu kvality v organizacích.

Definice:

„TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený na zapojení všech jejích členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny členy organizace i pro společnost.“

 • Total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace
 • Quality – jde o  pojetí principů kvality v celé organizaci
 • Management – principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi manažerskými funkcemi

Více zde

Tqm


Víte, že ...?

Další příspěvky budeme průběžně doplňovat - nenechte si je ujít!

Riadenie_kvality


Vaše komentáře a tipy:

Novinky

 • POZOR - od 2.7 do 18.7.

  1.7.2015

  je z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.